NIEUWSBRIEF SIEPCO december 2016

Van het bestuur.

 

Geachte vrijwilligers, donateurs, sponsoren en sympathisanten,

Pekela – 2016 zit er bijna op. Een olympisch jaar, niet alleen voor onze nationale sporters, maar ook voor Siepco. Onze stichting heeft het afgelopen jaar diverse bijzondere prestaties geleverd die in de pers de nodige aandacht hebben getrokken. Siepco heeft daarmee niet alleen zichzelf maar ook de gemeente Pekela op een positieve manier op de kaart gezet. Onze naam en veel van onze activiteiten                                                                                                                     genieten inmiddels een brede bekendheid. Een bekendheid die zich de komende tijd moet gaan vertalen in toegankelijkheid naar- en voor een breed publiek.

Doelstelling SIEPCO.                                                                                                                                                  Onze stichting wil (jonge) mensen middels het Industrieel- en Cultureel Erfgoed van Pekela                    een leer/werkplek bieden om ervaringen op te doen, die hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Tevens wil Siepco nog bestaande kennis en kunde niet verloren laten gaan om daarmee een deel                                                                                                                                                       van de rijke historie van de Pekela’s zichtbaar te blijven maken. Samenwerken, en dan niet alleen                                                                                                  binnen de grenzen van de gemeente is hier een belangrijk uitgangspunt.                                                                                                                                                            Onze regio heeft veel te bieden en door op alle mogelijke manieren samen te werken kan dat een enorme ‘boost’ zijn voor Oost-Groningen. Als Siepco willen we daar graag aan meewerken.

Mens en middelen                                                                                                                                                    Niet alleen de wil om samen te werken moet er zijn maar ook de mensen die zich daarvoor willen inzetten. Het is een algemeen verschijnsel dat het niet zo eenvoudig is om mensen in beweging te krijgen. Om een deel van hun tijd beschikbaar te zijn voor die samenleving. Veel verenigingen en organisaties kennen in meer of mindere mate dit probleem. Het gaat echter niet alleen om de                                                                                                            mensen. Ook moeten er middelen beschikbaar zijn om activiteiten te kunnen blijven ontwikkelen. Ook wij merken dat daar steeds meer een rem op staat en dat het zeer veel moeite kost gelden los te krijgen om de doelstellingen te kunnen realiseren. Als bestuur en vrijwilligers van SIEPCO willen we blijven investeren in onze doelstelling; we ervaren daarin niet alleen voldoening voor ons zelf, maar ook bij de mensen die kennis met ons hebben gemaakt. Investeren is immers een toekomstgerichte                                                                                                                                                                            activiteit die tot betere omstandigheden leidt. Alle instanties en particulieren zijn we bijzonder erkentelijk voor hun steun die wij in 2016 van hen mochten ontvangen.                                                                                                                                                    Met het bestuur van de Jaarmarkt Commissie in Oude Pekela heeft Siepco een verkennend overleg gevoerd over mogelijkheden elkaar in de activiteiten te versterken. Mede vanwege het feit dat Jaarmarkt en de Open Monumentendag altijd op dezelfde dag worden georganiseerd. Concrete plannen zijn nog niet gesmeed, maar afgesproken is elkaar regelmatig te informeren en waar mogelijk naar samenwerking te zoeken.

Activiteiten.                                                                                                                                                                     Het derde kwartaal van 2016 kende bij Siepco nogal wat activiteiten waarbij de realisatie van een plaggenhut wel het meest opviel.  In samenwerking met enkele onderwijsinstellingen werd in de herfstvakantie op het terrein van Siepco met een groep kinderen van scholen uit Pekela een plaggenhut gebouwd.  Met deze actie wilden we de kinderen een zinvolle invulling geven van deze vakantieperiode. Doel was vooral om hen te laten ervaren hoe zo’n woning van de vroege veenarbeiders werd gebouwd en hoe men daar moest leven. Dankzij medewerking van Staatsbosbeheer, het bedrijf Greengras uit Gasselte, de Duitse gemeente Rauderfehn (1200 turven) en Pekela, alsmede enkele particulieren, staat er een fraaie hut als blikvanger direct naast ons ketelhuis.  De feestelijke oplevering op 7 december door de burgemeesters van Pekela in aanwezigheid van de deelnemende scholieren trok veel belangstelling. Een voorbeeld van goede samenwerking die navolging verdient.

Technische werkzaamheden.

Op dit moment wordt bij Siepco voortvarend gewerkt aan:                                                                                                                            Een heftruck, geschonken door garagebedrijf Dijkhuizen uit Oude Pekela . Na volledige ontmanteling, poets-, schoonmaak- en schilderwerkzaamheden is een aantal vrijwilligers begonnen met de wederopbouw, waarbij diverse onderdelen aangepast en vervangen moesten worden. Nu al is duidelijk dat bij dit onderdeel een stuk vakwerk wordt geleverd. Het eindresultaat mag waarschijnlijk eind 2017 worden getoond.

Een Stork dieselmotor. Wat aan het begin van het jaar een eenvoudige klus leek, bleek toch meer voeten in de aarde te hebben. Maar ook hier zijn enkele vaklui noest in de weer om deze machine aan de loop te krijgen. Wij verwachten ook deze machine in 2017 in werking te kunnen zetten.

Een Wals. Een grote wals naast het ketelhuis werd geschilderd en is een mooie blikvanger geworden.

Kunstwerken. De verkregen kunstwerken van de voormalige cbs school de 7-Sprong te Oude Pekela zijn na een grondige opknapbeurt klaar om geplaatst te worden in de voorgevel van het ketelhuis.

Verkregen goederen. Naarmate Siepco meer bekendheid geniet worden de stichting diverse goederen aangeboden met een historie in Pekela, of uit de kartonindustrie. Veel van deze goederen zijn toe aan een grondige opknapbeurt, waarbij gezegd kan worden dat er voor nieuwe vrijwilligers voldoende mogelijkheden zijn om een bijdrage te leveren aan Pekela’s erfgoed.

Via de familie Dronkers, eigenaar van Hempflax, kreeg Siepco een schoepenbootje, aangedreven door een stoommachientje, tot zijn beschikking.  Ook dit scheepje is toe aan een onderhoudsbeurt, waarvan wij hopen het in 2017 als bijzondere attractie door Pekela kan varen.

Vrienden van SIEPCO.                                                                                                                                             Tijdens en na de filmopnamen bij Siepco van de musical  Pettycoat in juni jl. werd door meerdere figuranten geopperd het contact met de stichting te blijven behouden. Door een van de figuranten, Wim Paul Jager, geboren in Oude Pekela, wordt dit de komende tijd verder opgepakt en uitgewerkt.  Besloten is hiervoor geen aparte stichting in het leven te roepen, maar dit wel een min of meer zelfstandige tak binnen SIEPCO  te laten zijn. Doel hiervan is mensen aan de stichting te binden, de organisatie van diverse activiteiten als ook het opzetten van sponsoractiviteiten

Film Pettycoat                                                                                                                                                       Zoals vermeld, vonden in juni bij SIEPCO/Hempflax opnamen plaats voor de TV-serie Pettycoat.  Naast een grote groep figuranten van elders, speelt ook een aantal vrijwilligers van SIEPCO in deze productie mee. Vanaf 24 november is deze achtdelige serie te zien, steeds op de donderdagavond                                                                                                                                                          van 20.30 – 21.30 uur op NPO 1. Hoe goed de vrijwilligers en de strokartonfabriek in Pekela in beeld zijn gekomen, laat zich in de film zien.

Zoals boven vermeld zit het jaar 2016 er bijna op. Een jaar vol activiteiten en ontwikkelingen, waarvan wij hopen dat ze in 2017 een succesvol vervolg zullen krijgen. Het bestuur dankt iedereen die het afgelopen jaar, op welke wijze dan ook, een bijdrage aan Siepco heeft geleverd en hoopt in het nieuwe jaar weer op de nodige steun en support, met als uitgangspunt:

Ideals are good to have on the future.

 

 

HET BESTUUR VAN SIEPCO WENST IEDEREEN GOEDE KERSTDAGEN, EEN GOEDE JAARWISSELING EN DE BESTE WENSEN VOOR HET JAAR 2017.

 

Namens het bestuur

Voorzitter Trijnko Pelgrim