Industrieel erfgoed is promotie voor Pekela

mei 2016

Geachte Heer/Mevrouw,

Middels deze brief informeren wij u graag over de in 2013 opgerichte “Stichting Industrieel Erfgoed Pekela en Culturele Ontwikkeling”, kortweg  SIEPCO genoemd.

Inleiding                                                                                                                                                                                Gemeente Pekela heeft een rijke historie in de ontwikkeling van de regio en was eens één van de meest geïndustrialiseerde gebieden van ons land.

De ontginning van de veenkoloniën heeft niet alleen de regio veel gebracht maar heeft ook grote delen van ons land de nodige welvaart bezorgd, maar toen de belangrijkste industriële motor, de strokartonfabricage, wegviel, is verval opgetreden.                                                                                                  Deze neergaande ontwikkeling was moeilijk te stoppen, want economische belangen stonden hier meestal op de voorgrond.                                                                                                                                                  Men kan dit over zich heen laten gaan, maar men kan ook initiatieven ontwikkelen om met de ontstane situatie nieuwe kansen te creëren.

Kansen die wij mogelijk samen met u verder kunnen ontwikkelen.

Doelstelling SIEPCO                                                                                                                                                      Om nieuwe kansen te creëren, hebben een aantal initiatiefnemers de Stichting Industrieel Erfgoed Pekela & Culturele Ontwikkeling opgericht met als doel het Industrieel Erfgoed en daarmee samenhangend de Culturele Ontwikkeling onder één noemer te brengen.

De stichting wil met het inzetten en bewaren van Industrieel Erfgoed niet primair een museum opzetten, maar o.a.:

* leer/werkprojecten op zetten voor jong en oud, waar mensen enthousiast worden om nieuwe mogelijkheden te ontdekken om (weer) aan arbeidsprocessen te kunnen deelnemen,                                                                                                                                                                                      * om nog bestaande kennis niet verloren te laten gaan en

* om de inwoners van Pekela, de regio en de rest van ons land weer bewust te maken van de grote historische betekenis van dit gebied.

* regelmatig exposities inrichten en culturele activiteiten ontwikkelen en oude ambachten weer tot leven brengen

Kort samengevat: Industrieel en cultureel erfgoed als middel gebruiken om nieuwe kansen voor de regio te ontwikkelen.

Status Siepco                                                                                                                                                         SIEPCO,  geformaliseerd begin 2013 en ingeschreven bij K.v.K., tracht haar doel te bereiken door samen te werken met gemeente, cultuur historische organisaties in de regio, bedrijven en particulieren die zich beijveren voor het behoud van de geschiedenis van de Pekela’s.

Het bestuur van SIEPCO bestaat uit 9 personen die vanuit hun maatschappelijke en/of beroepsmatige betrokkenheid een positief ingestelde samenleving nastreven en daarvoor het industrieel erfgoed als middel hanteren.

SIEPCO weet zich daarnaast gesteund door een Commissie van Aanbeveling

Welke bijdrage kunt u leveren ?                                                                                                                                                    

Om het doel van SIEPCO te realiseren en in stand te houden zijn financiële middelen nodig die wij denken te verkrijgen uit overheidssubsidies, diverse fondsen, donateurs, schenkingen en sponsorbijdragen en door culturele activiteiten te ontwikkelen.

  1. Wellicht hebt u historische, industriële materialen behorende bij Pekela en/of regio, waarvan het goed is deze te bewaren, te herstellen of te onderhouden.
  2. Door een financiële of materiële bijdrage te leveren.
  3. Door donateur te worden met een jaarlijks bedrag van minimaal € 15,-
  4. Door expertise beschikbaar te stellen.

Contactadres                                                                                                                                                                Meer weten? Neem gerust contact met ons op, wij informeren u graag om een nadere toelichting te geven. ( Zie voor adres bijgevoegd aanmeldformulier ).

Met uw steun levert u een bijdrage aan het behoud van het rijke, industriële verleden van Pekela en helpt u mee nieuwe kansen te creëren voor en in deze gemeente, waarvoor onze dank.

Bestuur SIEPCO    

T. Pelgrim  (voorzitter), A. Brans (secretaris), J. Veldman (penningmeester), Leden: S. Zevenhuizen,

M.H. Steenhuis, M. Grupstra, T. Tillema, H. Ots  en tenslotte D. Smedes.

Commissie van Aanbeveling                                                                                                                                        M. Schollema,  J.J.A. Siertsema-Free,  H.E. Waalkens,  H. Hachmer,  M. Strating.

 Aanmeldformulier  SIEPCO:

Naam:…………………………………………………………………..

Adres:……………………………………………………………………

Postcode: …………………… Woonplaats:………………………………………………….

Tel:…………………………………………….

E-mail:……………………………………………………………………………..

Wordt donateur van Siepco voor  € ………………per jaar (minimale bijdrage € 15,-)

Eventuele andere bijdrage in de vorm van bijv. materiaal of deskundigheid:

 

 

Handtekening.

 

 

Stuur of mail  deze strook naar:

Secretariaat SIEPCO

Waterkant 50                                                                                                                                                                     9665 MH   Oude Pekela                                                                                                                                                    Tel: + 31 597 612930                                                                                                                                                              E-Mail:  info@siepco.info

Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer:  NL 14 RABO 0152367209   t.n.v. SIEPCO.